It’s Tuesday tomorrow #chippytuesdays at Mono! #glasgowvegan #veganpizzacrunch #monocafebar #veganfood #veganglasgow #tofish #scottishvegan #veganscotland #pizzacrunch #sausagesupper #vegansausage

It’s Tuesday tomorrow  #chippytuesdays at Mono! #glasgowvegan #veganpizzacrunch #monocafebar #veganfood #veganglasgow #tofish #scottishvegan #veganscotland #pizzacrunch #sausagesupper #vegansausage